آمار و اطلاعات
 

ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي


فرم برگه تعهد نظارت رشته های معماری و سازهفرم اقرار نامه مهندسین ناظر -طرحفرم درخواست صدور مجوز احداث ساختمانیفرم درخواست صدور پایانکارفرم درخواست تمدید مجوز احداث ساختمانیفرم درخواست اصلاح مجوز احداث ساختمانیفرم جدول زمان بندیفرم گزارش مرحله ای نظارت 3فرم گزارش مرحله ای نظارت 2فرم گزارش مرحله ای نظارت 1فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانیلیست واحدهای قابل واگذاری شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد

به پیوست لیست واحدهای قابل واگذاری شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد


فلوچارت صدور مجوز احداثفلوچارت تمدید جواز ساخت

فلوچارت تمدید جواز ساخت


فلوچارت صدور پایانکار

فلوچارت صدور پایانکار


فلوچارت اصلاح جواز ساخت

فلوچارت اصلاح جواز ساخت


فرم برگه تعهد نظارت رشته های مکانیک و برق