آمار و اطلاعات
 

ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي

ضوابط ساخت و ساز واحدهاي صنعتي در شهركها يا نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي


فرم برگه تعهد نظارت رشته های معماری و سازهفرم اقرار نامه مهندسین ناظر -طرحفرم درخواست صدور جواز ساخت

فرم درخواست صدور جواز ساخت


فرم درخواست صدور پایانکار

فرم درخواست صدور پایانکار


فرم درخواست تمدید جواز ساخت

فرم درخواست تمدید جواز ساخت


فرم درخواست اصلاح جواز ساخت

فرم جدول زمان بندی


فرم جدول زمان بندیفرم گزارش مرحله ای نظارت 3فرم گزارش مرحله ای نظارت 2فرم گزارش مرحله ای نظارت 1فرم گواهی اتمام عملیات ساختمانیلیست واحدهای قابل واگذاری شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد

به پیوست لیست واحدهای قابل واگذاری شهرکهای صنعتی اشتهارد و نظرآباد


فلوچارت صدور مجوز احداثفلوچارت تمدید جواز ساخت

فلوچارت تمدید جواز ساخت


فلوچارت صدور پایانکار

فلوچارت صدور پایانکار


فرم برگه تعهد نظارت رشته های مکانیک و برقفلوچارت اصلاح جواز ساخت

فلوچارت اصلاح جواز ساخت