اعضاء هيات مديره
 

حمید رضا عقاب نشین

رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل

تلفن : 0263450046
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: h.oghabneshin@isipo.ir

احمد زارعی

عضو اصلی هیئت مدیره

تلفن : 02634645802
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: zarei@gmail.com

امیرتورج کلانتری

عضو اصلی هیئت مدیره

تلفن : 02634204106
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: a.kalantari@isipo.ir

علی مهدی پور

عضو اصلی هیئت مدیره

تلفن : 02634645835
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: a.mahipor@isipo.ir

فرهاد ایزدی

عضو علی البدل هیئت مدیره

تلفن : 02634645835
نمابر : 02634645061
پست الكترونيك: f.izadi@isipo.ir