اخبار > برگزاري دوره آموزشي حفاظت تنفسي در شهرك صنعتي كوثر استان البرز
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

برگزاري دوره آموزشي حفاظت تنفسي در شهرك صنعتي كوثر استان البرز

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از برگزاري دوره آموزشي حفاظت تنفسي در شهرك صنعتي كوثر خبر داد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز از برگزاري دوره آموزشي حفاظت تنفسي  در شهرك صنعتي كوثر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي الستان البرز،محمدامين فرشي با بيان اين مطلب گفت: دوره آموزشي حفاظت تنفسي براي پرسنل شاغل در تصفيه خانه شهرك صنعتي كوثر برگزار شد.

وي با اشاره به اينكه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر قرار دارند،افزود: با توجه به ساختمان شبکه هاي فاضلاب و همچنين اقداماتي که بايد جهت جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب صورت گيرد، خطرات و حوادثي وجود دارد که بهره برداران را تهديد مي کند .

فرشي اظهار كرد: خطرات و حوادث ناگوار در کمين همه است، چه در شبکه هاي جمع اوري فاضلاب و چه در تصفيه خانه هاي فاضلاب و بيشترين خطرات متوجه افرادي است که به طور روزانه با امور بهره برداري و نگهداري تاسيسات فاضلاب شهري سر وکار دارند.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان البرز خاطرنشان كرد: ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ و آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﺎﯾﻞ ايمني در  برابر گازهاي تصفيه خانه اي، از جمله مواردي بود كه در اين دوره آموزشي به پرسنل شاغل در تصفيه خانه هاي شهرك هاي صنعتي ارائه گرديد.

تاريخ: 1397/10/10  | ساعت: ١١:٣٥ | شناسه: ٣٦٢٤ | تعداد نمايش: 153


خروج